Schenking

Uw bezittingen gedeeltelijk of geheel verdelen onder uw erfgenamen. Uw echtgenoot bevoordelen inzake het erfrecht via uw huwelijkscontract. Het verschil tussen een notariële schenking of handgift. Hoe uw schenking vastleggen?

Schenking na uw overlijden

U kan er ook voor kiezen om tijdens uw leven een deel van uw vermogen weg te schenken. Zo kan u uw bezittingen gedeeltelijk of geheel onder uw erfgenamen verdelen.

Ook in een huwelijkscontract kunnen echtgenoten inzake erfrecht elkaar bevoordelen. In een huwelijkscontract kan u ook schenkingen doen aan ongeboren kinderen. Een huwelijkscontract sluit u af bij een notaris.

Je hebt 2 verschillende vormen van schenkingen:

Notariële schenking

Een eerste soort schenking is de notariële schenking. In principe moet elke schenking bij notariële akte gebeuren. Die akte wordt dan geregistreerd en schenkingsrechten moeten betaald worden.

De schenkingsrechten lopen op per schijf en hangen af van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Uw naaste verwanten zullen bijvoorbeeld minder rechten betalen dan een verre neef.

Na uw overlijden moeten er, logischerwijs, op de schenking geen successierechten meer betaald worden. Als de schenking gebeurt binnen de 3 jaar VOOR uw overlijden, gelden wel bijzondere regels.

Handgift

Het grootste verschil met de handgift is dat er bij een notariële schenking rechten betaald moeten worden.

Wat is een handgift?

Bij een handgift gebeurt de schenking door gewone overhandiging van de goederen aan de begiftigde. De handgift is gegroeid uit de gewoonte en daarom niet bij wet geregeld.

De voordelen van een handgift

Een handgift moet niet in een notariële akte vastgelegd worden en er zijn geen schenkingsrechten. De handgift heeft dus onmiskenbare voordelen ten opzichte van de notariële schenking.

De beperkingen van een handgift

Vooreerst kan u niet zomaar alles bij handgift schenken. Alleen wat u fysiek kan overhandigen, kan een voorwerp zijn van een handgift. Bijvoorbeeld: juwelen en baar geld kunnen wel, onroerende goederen kunnen niet, ook niet door overhandiging van de eigendomsakte.

Wanneer de schenker binnen de 3 jaar na de handgift komt te overlijden, zijn er vooralsnog successierechten verschuldigd. Gedurende 3 jaar na de schenking verkeert de begiftigde dus in de onzekerheid of er al dan niet nog successierechten verschuldigd zullen zijn.

Onrechtstreekse schenking door overschrijving van gelden

Een handgift van een grote som geld kan nogal wat rompslomp met zich meebrengen. Daarom wordt nu ook een overschrijving als geldige handgift aanvaard.

Omdat er eigenlijk geen fysieke overhandiging meer aan te pas komt, spreken we van een "onrechtstreekse schenking".

Meer info bij uw bankagent, notaris en/of op www.notaris.be