Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden. Acceptatie zal blijken uit de ondertekening van het opdrachtformulier.
  2. Facturen voor levering van goederen en prestaties worden aan de medecontractant berekend volgens de inlichtingenfiche. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor door de medecontractant geplaatste bestellingen na opmaken van de inlichtingenfiche.
  3. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.
  4. Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de sterkmaker solidair borg staat voor de goede uitvoering van onderhavig contract.
  5. Alle facturen zijn contant (onder de 3000 euro) of via overschrijving betaalbaar op factuurdatum ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag (binnen de 15 dagen na factuurdatum) brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mede. Bovendien zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, indien de aangetekende ingebrekestelling niet binnen de 10 dagen gevolgd wordt door betaling.
  6. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel beschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddellijke eisbaarheid van het openstaand saldo.
  7. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de bedrijfszetel gevestigd is.
  8. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant, of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de totale aannemingssom, behoudens bewijs van aanzienlijker schade door de aannemer.
  9. Voor de aanvang van de begrafenis is Uitvaartcentrum van Lent gerechtigd de storting van een voorschot te vragen ten belope van 50% van de geschatte begrafenisfactuur, bij gebreke aan een storting van een voorschot binnen een termijn van 2 dagen na het verzoek daartoe, kan 
Uitvaartcentrum Van Lent weigeren voor verdere verzorging van de uitvaartdiensten.