Orgaantransplantatie

Uw eigen lichaam inzetten voor het redden van het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie. De wet bepaalt dat bij iedere Belg, die vooraf geen verzet heeft aangetekend, organen of weefsels kunnen weggenomen worden. De familieleden van de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden.

Wat is een orgaantransplantatie en orgaandonatie?

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Uw eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie.

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. Een gevolg daarvan zijn steeds langere wachttijden en helaas patiënten die overlijden.
De wet bepaalt dat bij iedere Belg, na het overlijden, organen of weefsels weggenomen kunnen worden ("stilzwijgende toestemming").

Dit betekent concreet dat iedereen, die vooraf geen verzet heeft aangetekend, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood. De familieleden van de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden.

Uitdrukkelijke toestemming geven kan ook. In dat geval kunnen de familieleden zich na het overlijden niet verzetten en een wegname niet verhinderen waarmee de overledene vooraf had ingestemd. Als u uw organen na overlijden niet wil afstaan voor transplantatie, moet u hiertegen bij leven bezwaar aantekenen. Dit kan u doen op de dienst Burgerlijke Stand.

Hoe orgaantransplantatie vastleggen?

U kan een verklaring afleggen waarbij u uitdrukkelijk instemt met een orgaandonatie dan wel uitdrukkelijk weigert.

In deze verklaring kan u:

  • uitdrukkelijk verklaren u donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
  • de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
  • zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  • de verklaring van verzet herroepen.

De verklaring of herroeping wordt in de bevolkingsregisters geregistreerd maar kan op elk moment woren herzien. Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs. Uw verklaring wordt tevens doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid en is terug te vinden op www.beldonor.be

Wat meebrengen?

Breng uw identiteitskaart mee.

Gevolgen?

Indien er geen wilsbeschikking is, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.
Onder familie in de eerste graad verstaan we ouders, kinderen en/of samenwonende onder hetzelfde dak.

Is er wel een wilsbeschikking dan wordt er geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in eerste graad.