Voorafregeling

In een voorafregeling legt u, samen met ons, uw eigen uitvaart vast.
U kan zo precies omschrijven wat uw wensen zijn waarbij alle contractueel wordt vastgelegd.

Op die manier kunt u uw nabestaanden de financiële zorgen ontnemen.

Om u op een professionele wijze te kunnen helpen, vragen we u een telefonische afspraak te maken.  ☎ 09 348 01 44.


 

 •   Laatste wilsbeschikking

U kan tijdens uw leven vrijwillig een schriftelijke laatste wilsbeschikking afleggen waarin u aangeeft wat er met uw lichaam moet gebeuren na overlijden.
Een wilsbeschikking is een wens waaraan uw nabestaanden na uw overlijden niet mogen voorbijgaan.

U kan kiezen voor:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie
 • crematie gevolgd door begraving van de as
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • een uitvaartplechtigheid volgens katholieke godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens protestantse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens anglicaanse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens orthodoxe godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens joodse godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens islamitische godsdienst
 • een uitvaartplechtigheid volgens vrijzinnige geloofsovertuiging
 • een uitvaartplechtigheid volgens volgens de neutraal filosofische godsdienst

De dienst Burgerlijke Stand maakt de standaardverklaring op, zodat u deze verklaring niet zelf moet opstellen.

Deze verklaring bevat volgende gegevens: naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats, geboortedatum.
Verder moet ook duidelijk vermeld worden welke keuze er gemaakt wordt inzake begraving of crematie al dan niet in combinatie met een uitvaartplechtigheid volgens de geloofsovertuiging naar keuze.

Bij ieder overlijden wordt er door de dienst Burgerlijke Stand nagekeken of er een verklaring werd afgelegd. De verklaring kan altijd ingetrokken of gewijzigd worden!
Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs.

Meer info:

Voor Lokeren:
Burgerlijke Stand (Loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Voor Gent:
Dienst Burgerzaken,  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerzaken.bevolking@gent.be

Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge (Gent)
dcgb@gent.be

Dienstencentrum Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 376, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
dcsa@gent.be

 

 • Wilsverklaring inzake euthanasie

Sinds september 2002 is euthanasie in België onder strikte voorwaarden toegelaten.
De wet voorziet de mogelijkheid om bij leven en welzijn een wilsverklaring op te stellen waarin u vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien u door ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

Sinds 1 september 2008 kan elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige een wilsverklaring euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. De wilsverklaring moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de wet.

De wilsverklaring euthanasie kan u afleggen op de dienst Burgerlijke Stand.
U dient hiervoor het ingevulde registratieformulier en uw identiteitskaart mee te brengen.

De wilsverklaring moet in aanwezigheid van 2 meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel belang hebben bij uw dood. U kan (facultatief = niet verplicht) in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende arts op de hoogte brengen.
LET WEL! De behandelende arts, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden!

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, indien die er zijn, door de aangeduide vertrouwensperso(o)n(en).

Kan u zelf niet meer schrijven, dan mag u de wilsverklaring laten opstellen door een meerderjarig persoon die u aanduidt. Hierbij moeten opnieuw 2 meerderjarige getuigen aanwezig zijn, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden.
De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwensperso(o)n(en).
De wilsverklaring vermeldt dat u niet in staat bent te tekenen en waarom.
Er moet een medisch getuigschrift bijgevoegd worden als bewijs.

Een geregistreerde wilsverklaring euthanasie is maximaal 5 jaar geldig en moet daarna hernieuwd worden.

Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs.

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Burgerlijke Stand, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Recht op Waardig Sterven (vzw)
www.rws.be
www.leif.be
Lijflijn: 078/15 11 55

 

 • Negatieve wilsverklaring (of levenstestament)

Via de negatieve wilsverklaring kan u vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen en wilsonbekwaam bent, zoals bij coma, dementie, verwardheid, hersentumor, ...

Men noemt dit "negatief" omdat het hier gaat over 'het afwijzen' van behandelingen en onderzoeken. Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek, ...

Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren!

De negatieve wilsverklaring wordt voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept (in tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie die slechts 5 jaar geldig is).

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie kan ontstaan over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.

U bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en u geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier.

Bovendien kan u een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt indien u het zelf niet meer kan. U kan uw wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aanduiden.
Wanneer dit niet gebeurde of wanneer de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een partner of een familielid deze functie op zich nemen.
De vertegenwoordiger zal uw wil vertolken, zoals onder andere neergeschreven in de negatieve wilsverklaring, wanneer u wilskonbekwaam bent geworden.
In feite heeft de wettelijke vertegenwoordiger een gelijksoortige functie als de vertrouwenspersoon van de wilsverklaring in de euthanasiewet.

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Burgerlijke Stand, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Recht op Waardig Sterven (vzw)
www.rws.be
www.leif.be
Lijflijn: 078/15 11 55

 

 • Orgaantransplantatie
 1. Wat is een orgaandonatie?

  Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Uw eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie.

  Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen.
  Een gevolg daarvan zijn steeds langere wachttijden en helaas patiënten die overlijden.
  De wet bepaalt dat bij iedere Belg, na het overlijden, organen of weefsels weggenomen kunnen worden ("stilzwijgende toestemming").

  Dit betekent concreet dat iedereen, die vooraf geen verzet heeft aangetekend, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood. De familieleden van de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden.

  Uitdrukkelijke toestemming geven kan ook. In dat geval kunnen de familieleden zich na het overlijden niet verzetten en een wegname niet verhinderen waarmee de overledene vooraf had ingestemd. Als u uw organen na overlijden niet wil afstaan voor transplantatie, moet u hiertegen bij leven bezwaar aantekenen. Dit kan u doen op de dienst Burgerlijke Stand.

   
 2. Hoe?

  U kan een verklaring afleggen waarbij u uitdrukkelijk instemt met een orgaandonatie dan wel uitdrukkelijk weigert.

  In deze verklaring kan u:
  - uitdrukkelijk verklaren u donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
  - de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
  - zich verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  - de verklaring van verzet herroepen.

  De verklaring of herroeping wordt in de bevolkingsregisters geregistreerd maar kan op elk moment woren herzien. Een ontvangstbewijs van de verklaring krijgt u mee naar huis als bewijs. Uw verklaring wordt tevens doorgestuurd naar de FOD Volksgezondheid en is terug te vinden op www.beldonor.be

   
 3. Wat meebrengen?

  Breng uw identiteitskaart mee!

   
 4. Gevolgen?

  Indien er geen wilsbeschikking is mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.
  Onder familie in de eerste graad verstaan we ouders, kinderen en/of samenwonende onder hetzelfde dak.

  Is er wel een wilsbeschikking dat wordt er geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in eerste graad.

 

 •  Afstand van je lichaam aan de wetenschap

Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u al bij leven regelen.

 1. Wat doet u zelf?

  De eenvoudigste manier om uw lichaam ter beschikking te stellen van het wetenschappelijk onderzoek, is door het uiten van een uitdrukkelijke wens in de vorm van een door de betrokkene eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament.

  Voorbeeld:

  Ondergetekende, voornaam en naam in HOOFDLETTERS!
  Geboren op plaats en datum.
  Wonende te adres,
  verklaart hierbij zijn/haar lichaam na zijn/haar overlijden over te maken aan de Universiteit Gent, Laboratorium voor Menselijke Anatomie, adres Universiteit, opdat het benut worde ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Als testamentaire uitvoer(st)der stelt hij/zij aan: naam en voornaam die de dienst telefonisch zal verwittigen binnen de 24u na zijn/haar overlijden.

  Ondergetekende geeft tevens toelating aan het Laboratorium voor Menselijke Anatomie om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren in een computerbestand.
  Dit laatste kan door de testamentair en testamentaire uitvoerder geraadpleegd of gewijzigd worden.

  Opgemaakt te plaats en datum

  Handtekening  Indien er wensen zijn inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden (rekening houdend met de regelgeving).
  Het origineel dient te worden opgestuurd naar de Universiteit en een kopie van het document behoudt u zelf. Het schenken gebeurt gratis.

  Het testament voor lichaamsafstand is niet bindend. Het drukt enkel de wens uit van hetgeen er bij overlijden moet gebeuren. U heeft ten allen tijde het recht om deze wens te herzien door een schriftelijke mededeling hierover naar de vakgroep van de Universiteit te sturen.
   
 2. Wat doet de Universiteit?

  De Universiteit zal u een ontvangstbewijs of een kaartje sturen en u aanraden een kopie van het door u geschreven testament, samen met het ontvangstbewijs of kaartje bij uw identiteitskaart te steken.
  Het is eveneens aan te raden om een kopie van deze documenten aan één of meerdere vertrouwenspersonen te geven.

  Na het overlijden gebruikt de Universiteit de kopie van het geschreven testament om van de gemeentelijke overheid de vergunning te krijgen om het lichaam naar de Universiteit te brengen en (volgens de keuze) toelating te vragen tot begraving of crematie. Het is heel belangrijk dat u aan uw vertrouwenspersonen vraagt om de vakgroep onmiddellijk (binnen de 48 uur na overlijden in België) van het overlijden op de hoogte te stellen.

  Na een verblijf van onbepaalde duur op de Universiteit zal het lichaam begraven of verast worden volgens de wettelijke bepalingen.

  Indien de familie uitdrukkelijk (schriftelijk of mondeling) het verlangen daartoe kenbaar maakt aan de vertegenwoordiger bij het ophalen van het lichaam, zal zij door de Universiteit op de hoogte worden gesteld van uur en dag van de begraving.
  De familie kan ook zelf een begrafenisondernemer aanduiden indien zij dit wenst.

   
 3. Kan uw lichaam geweigerd worden?

  Ja dat kan in de volgende omstandigheden:

  - indien het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden;
  - indien er een autopsie, lijkschouwing werd verricht op uw lichaam;
  - indien uw lichaam niet binnen de 48 uur na overlijden naar de Universiteit overgebracht werd;
  - bij een verkeersongeval (tenzij balseming nog kan uitgevoerd worden);
  - in geval van orgaandonatie: orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie;
  - in geval van besmettelijke ziekten zoals hepatitis, AIDS, tuberculosis, MRSA, ...

Meer info:

Burgerlijke Stand (loket 8 of 9), Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
burgerlijkestand@lokeren.be

Burgerlijke Stand,Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
burgerlijke.stand@gent.be

Universiteit Gent, Vakgroep Anatomie, Embryologie, Histologie
Sectie Menselijke Ontleedkunde
Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

www.lichaamsafstand.ugent.be
☎ 09/224 02 24
Legaat van het lichaam: ☎ 09/224 03 07

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Health Campus
ARTE - Anatomical Research Training & Education
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel

https://www.artevub.be
☎ 02/477 43 17


Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie en Embryologie van de mens
Voor meer bijzonderheden
: www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Universiteit Leuven (KUL)
Afdeling Anatomie
Minderbroedersstraat 12 Bus 1031, 3000 Leuven
☎ 016/33 66 81


 

 • Testament

Dankzij een testament kan u in zekere mate beslissen wat er na uw overlijden met uw vermogen moet gebeuren. Door een testament op te stellen, kan u de afhandeling van de erfenis meer volgens uw eigen wens laten verlopen.
Naast het financiële kan u in een testament ook andere zaken regelen.
Zo kan u bijvoorbeeld beslissen of u gecremeerd wilt worden (wat ook via een laatste wilsbeschikking kan; zie een van de onderkopjes hierboven).

U kan in een testament iemand aanduiden die uw begrafenis regelt of u kan een voogd voor eventuele minderjarige kinderen aanstellen.

Om te weten of de overledene een testament liet registreren, kan u terecht bij het registratiekantoor, bij de notaris of bij het centraal register voor testamenten.

Meer info:

www.notaris.be

CRT (Centraal Register voor Testamenten)
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
☎ 02/505 08 46

FOD Financiën, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
Dienst registratie: ☎ 02/574 08 70

 

 • Schenking

U kan er ook voor kiezen om tijdens uw leven een deel van uw vermogen weg te schenken.
Zo kan u uw bezittingen gedeeltelijk of geheel onder uw erfgenamen verdelen.

Ook in een huwelijkscontract kunnen echtgenoten inzake erfrecht elkaar bevoordelen.
In een huwelijkscontract kan u ook schenkingen doen aan ongeboren kinderen. Een huwelijkscontract sluit u af bij een notaris.

Je hebt 2 verschillende vormen van schenkingen:

 

 1.  Notariële schenking

  Een eerste soort schenking is de notariële schenking. Het grootste verschil met de handgift is dat er bij een notariële schenking rechten betaald moeten worden.
  In principe moet elke schenking bij notariële akte gebeuren. Die akte wordt dan geregistreerd en schenkingsrechten moeten betaald worden.

  De schenkingsrechten lopen op per schijf en hangen af van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Uw naaste verwanten zullen bijvoorbeeld minder rechten betalen dan een verre neef. Na uw overlijden moeten er, logischerwijs, op de schenking geen successierechten meer betaald worden. Als de schenking gebeurt binnen de 3 jaar VOOR uw overlijden, gelden wel bijzondere regels.


   
 2. Handgift

  ° Wat is een handgift?

  Bij een handgift gebeurt de schenking door gewone overhandiging van de goederen aan de begiftigde. De handgift is gegroeid uit de gewoonte en daarom niet bij wet geregeld.

  ° De voor- en nadelen.

  Een handgift moet niet in een notariële akte vastgelegd worden en schenkingsrechten zijn er niet. De handgift heeft dus onmiskenbare voordelen ten opzichte van de notariële schenking.

  De handgift heeft ook enkele beperkingen.
  Vooreerst kan u niet alles bij handgift schenken.
  Alleen wat u fysiek kan overhandigen, kan een voorwerp zijn van een handgift.
  Bijvoorbeeld: juwelen en baar geld kunnen wel, onroerende goederen kunnen niet, ook niet door overhandiging van de eigendomsakte.

  Wanneer de schenker binnen de 3 jaar na de handgift komt te overlijden, zijn er vooralsnog successierechten verschuldigd.
  Gedurende 3 jaar na de schenking verkeert de begiftigde dus in de onzekerheid of er al dan niet nog successierechten verschuldigd zullen zijn.

  ° Onrechtstreekse schenking door overschrijving van gelden

  Een handgift van een grote som geld kan nogal wat rompslomp met zich meebrengen. Daarom wordt nu ook een overschrijving als geldige handgift aanvaard.
  Omdat er eigenlijk geen fysieke overhandiging meer aan te pas komt, spreken we van een "onrechtstreekse schenking".

Meer info bij uw bankagent, notaris en/of op www.notaris.be.

 

 • Verzekering

U kan bij leven een aantal verzekeringen afsluiten, die bij overlijden zorgen voor een kapitaalsuitkering of die de begrafeniskosten dekken.


° Levensverzekering

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitbetaling van een zeker kapitaal wanneer u een bepaalde leeftijd hebt bereikt of het uitkeren van een bedrag na uw overlijden aan echtgenoot, partner, ouders, kinderen of vrienden.
Een levensverzekering is aftrekbaar van de belastingen als u uw familie tot in de 2e graad begunstigt.

° Uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering regelt en betaalt de verzekeringsmaatschappij de uitvaart.
In deze verzekering zijn inbegrepen: de kist, de plechtigheid, het drukwerk, ...

° Schuldsaldoverzekering

Wanneer u geld leent om een huis te bouwen of te kopen, sluit u best een bijkomend schuldsaldoverzekering af. Bij het overlijden betaalt de verzekeringsmaatschappij de schulden af bij de bank. Zonder schuldsaldoverzekering maken deze schulden deel uit van je erfenis.

Meer info:

Uw verzekeringsmakelaar
Uw begrafenisondernemer
www.varu.be

 

 • Palliatieve verzorging

Als u in uw eigen huiskring een terminale patiënt verzorgt, dan heeft u recht op een tegemoetkoming. De premie wordt door de ziekenfondsen uitbetaald.
De huisarts doet de aanvraag door het invullen van een standaardformulier.
De aanvraag kan pas gebeuren als het overlijden binnen de 3 maanden verwacht wordt en als medische ingrepen of therapieën niet meer kunnen helpen.

Meer info:

LEIFlijn (LevensEinde Informatie Forum) voor elke patiënt, hulpverlener of organisatie die vragen heeft over beslissingen rond het levenseinde.
Alle mogelijke vragen over de problematiek 'waardig sterven' worden door de hulplijn ernstig onderzocht en beantwoord.
Het telefoonnummer van LEIFlijn is 078/15 11 55.
Je kan ook terecht op www.leif.be of mailen naar leiflijn@skynet.be

Voor de tegemoetkomingen: uw ziekenfonds.

Voor palliatieve zorgen: Recht op waardig sterven (vzw), www.rws.be

Voor palliatief verlof: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, www.rva.fgov.be

Palliatief netwerk van de regio: www.palliatief.be